Vormtråkk: Dropper grusdekke. Bruker 4 millioner kroner for å legge asfalt på turstien.

Bane Nor og Eidsvoll kommune deler regningen for asfaltdekke på Vormtråkk.

Turstien eller turveien Vormtråkk er planlagt etablert i forbindelse med nytt dobbeltspor for jernbanen nordover. Turstien vil på Minnesund/Langset møte turstien Mjøstråkk som fortsetter nordover mot Hamar.

Mjøstråkk er asfaltert frem til DNT Morskogen vokterbolig. Diskusjonen om Vormtråkk også bør asfalteres har pågått i flere år.

– I reguleringsplanen for prosjektet heter det at turvegen skal bygges med grusdekke. Vi har fått mange ønsker om fast dekke, skriver Bane Nor på sine sider.

Deler kostnadene

Kostanden ved asfaltering vil være 4 millioner kroner. Bane NOR har hatt dialog med Eidsvoll kommune om saken. 30. juni ble det klart at kommunen støtter asfaltering av strekningen.

Kostnadene deles mellom Bane Nor og Eidsvoll kommune.

Et område som er lite tilgjengelig

I saksutredningen skriver Eidsvoll kommune:

«Turveien langs Vorma vil gi folk tilgang til et område som er lite tilgjengelig i dag, og vil bedre sykkel- og gangforbindelsen til Eidsvoll stasjon og Eidsvoll sentrum for de som bor på vestsiden av elva mellom Eidsvoll stasjon og Minnesund.»

Saken ble behandlet i Eidsvoll 30. juni. Formannskapet anbefalte kommunen å støtte tiltaket. Kommunestyret støttet formannskapets innstilling:

«Det bevilges inntil 2 mill. i anleggsbidrag til Bane NOR for etablering av fast dekke på Vormtråkk. Beløpet dekkes av disposisjonsfond. Asfaltering skal skje på en slik måte at universell utforming ivaretas.»

Fakta: Dette er Vormtråkk

 • 8 kilometer turvei.
 • Vormtråkk starter ved Skibladnerbrygga i Eidsvoll og følger dobbeltsporet nordover. Vormtråkk ligger mellom dobbeltsporet og Vorma.
 • Høsten 2023 åpner nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Eidsvoll stasjon og Langset, samtidig åpnes turveien Vormtråkk.
 • Turveien vil i stor grad vil følge den gamle sportraseen og krysse Vorma på den gamle jernbanebrua.
 • På Langset går Vormtråkk over i Mjøstråkk og nasjonal sykkelrute nummer 7.
 • Vormtråkk blir også en del av nasjonal sykkelveg nummer 7, som strekker seg fra Halden til Nidarosdomen i Trondheim.

Fakta: Mjøstråkk

 • Mjøstråkk er den 234 km lange sykkelruten rundt Norges største innsjø, Mjøsa.
 • Deletappe Minnesund til Tangen, 39 kilometer: En lettsyklet strekning som går stort sett over asfalt, med noe grusvei langs Mjøsa. Flotte utsikter og nærhet til Mjøsa store delen av sykkelturen.
 • Deletappe Hurdal til Minnesund, 13 kilometer: 236 høydemeter fra Hurdal opp på Minneåsen og ned til Minnesund. Opplevelser på etappen: Hurdalssjøen, tårnet på Mistberget, Smaragdgruvene, Mjøssamlingene.
  Kilde: Mjøstråkk
Mjøstråkk: Gjennom den gamle tunnelen rett nord for Minnesund.

Fakta: Prosjektet Venjar – Langset

 • Dobbeltsporet Venjar – Langset er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.
 • Utbyggingen bidrar til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.
 • Det nye dobbeltsporet fra Venjar til Langset er delt i to reguleringsplaner og to entrepriser:
  1. Fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon
  2. Fra nord for Eidsvoll stasjon til Langset
 • Bane Nor tar vare på matjord og fyller igjen raviner med masser som graves ut fra jernbanetraseen, tunneler og kulverter. Dette gir 100 mål mer dyrket mark.
 • Utbyggingsprosjektet er ferdig høsten 2023, vil det se litt annerledes ut på Eidsvoll.
  Kilde: Bane Nor

Flere artikler fra ieidsvoll