Avvikler mottak for hageavfall på Myhrer, sier nei til midlertidig bibliotek

Tirsdag 23. november møtes formannskapet i Eidsvoll. De skal blant annet behandle midlertidig bibliotek i sørbygda.

Kommune-TV: Dagmøtet i formannskapet den 23.11.2021 kl. 09.00 blir streamet, og overføres direkte i nett-TV.

Handlingsplan 2022-2025 skal opp i møtet, det samme skal budsjett for 2022, viser møteinnkallelsen. Det er også valg av nye medlemmer i verv i forbindelse med John-Erik Vika sin fritak i perioden som statssekretær.

Bibliotek i sørbygda: I saken om midlertidig bibliotek i sørbygda er innstillinge: Det etableres ingen midlertidig biblioteksløsning i sørbygda. En langsiktig løsning for bibliotek legges frem i egen sak senere. Alle kommuner skal ha et folkebibliotek. Dette er hjemlet i Lov om folkebibliotek. Eidsvoll kommune har oppfylt denne loven med sitt folkebibliotek lokalisert i Eidsvoll sentrum (Sundet).

I saksutredningen er konklusjonen: Administrasjonen konkluderer derfor med at dagens tilbud i Eidsvoll sentrum
er tilfredsstillende inntil en eventuelt ny fast løsning er ferdig utredet og finansiert i sørbygda

Mottak av hageavfall på Myhrer: I Eidsvoll kommune har innbyggere anledning til å levere hageavfall bak kommunens lager og verksted på Myhrer. Tilbudet har vært en lettvint løsning for beboere i midt- og nordbygda for å levere hageavfall uten å måtte reise til miljøstasjonen på Dal skog (Øras). I forbindelse med budsjettet for 2022 har eierkommunene i Gardermoregionenøkt kravene til Øras. Som et tiltak foreslås mottaket for hageavfall nedlagt. Det samme gjelder tilsvarende mottak i Hurdal og Nannestad.

I saksfremlegget er det estimert 16 minutter fra innkjøring til Myhrer til ØRAS hvis man kjører E6, alternativt 20 minutter ved å kjøre Finstadvegen.

Frykt for spredning av svartelistearter i disse mottakene er også med i vurderingen.

Konklusjon i saken: Det tas til etterretning at hageavfallsmottaket på Myhrer avvikles vinteren 2021, og at hageavfall må leveres til miljøstasjonen på Dal skog.

Seniortun i privat regi: Eiendomsforvaltningen i kommunen har mottatt henvendelse fra en gruppe initiativtakere som ønsker å kjøpe deler av gbnr. 64/56 i Bårliåsen for å bygge et seniortun i privat regi. Initiativtakerne ønsker å tilrettelegge for egen alderdom ved å bygge egnede boliger i tilknytning til hverandre, noe som vil kunne gi et tettere fellesskap med mulighet for å hjelpe hverandre med ulike gjøremål og sosial gevinst. Gruppen ønsker også å kunne bygge et felleshus som kan benyttes til sosiale samlinger. Taksten er basert på gjeldende reguleringsplan og er på kr. 4.200.000.

Administrasjonen innstiller på at initiativtakerne får kjøpe del av gbnr. 64/56 direkte av kommunen,
til gjennomsnittsprisen av to takster.

Møte i Formannskapet 23. november 2011

 • Handlingsplan 2022-2025. Budsjett 2022
 • Interkommunalt samarbeid for å imøtekomme overføring avstatlige oppgaver til kommunen. Herunder kommunens helhetlige ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem
 • Midlertidig og fast biblioteksløsning i sørbygda
 • Nedleggelse av hageavfallsmottaket på Myhrer
 • Salg av kommunale boliger – Bjørnsrudvegen 25 og Brensmork 13
 • Bårliåsen – henvendelse om kjøp av kommunal tomt til etablering av seniortun
 • Eiermelding 2021-2025
 • Øvre Romerike brann og redning (ØRB) IKS – møte i representantskapet 29. november 2021
 • Ny selskapsavtale for Arkiv Øst IKS (tidligere IKA Østfold interkommunale arkivselskap IKS)
 • Valg av nye medlemmer i verv i forbindelse med John-Erik Vika sin fritak i perioden som statssekretær
 • Søknad om fritak som varamedlem i hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet – representant KrF
 • Nyvalg i verv i forbindelse med Terje Solhaugs (FrP) bortgang
 • Søknad om fritak fra politiske verv frem til juli 2022 – representant KrF
 • Informasjon fra kommunedirektøren

Flere artikler fra ieidsvoll