Islegging med uautorisert uttak av drikkevann fra kommunens hydranter

Skøytebaner til allmenn bruk er folkehelse og et populært tilbud til små og store vinterstid.

Islegging er i hovedsak gjennomført ved uautorisert uttak av drikkevann fra kommunens hydranter eller kummer, skriver Eidsvoll kommune i sitt saksfremlegg. I henhold til vanndirektivet er det ikke anledning til dette.

Det er helt avgjørende for vannverket å ha kontroll med samtlige større enkeltuttak fra nettet. På denne måten unngår man innsug av sykdomsgivende bakterier og minsker faren for luft i vannledningene, samt at man reduserer faren for at vannet blir borte i mindre eller større områder. Drift og vedlikehold av vannledningsnettet er strengt regulert av drikkevannsforskriften, som pålegger vannverkseier å utføre farekartlegging for å hindre forurensing. Ulovlige tilkoblinger og arbeid som utføres av ikke-faglært kan forårsake tilbakestrømming eller forurensning på ledningsnettet. Videre skal arbeid i trykksatte vannkummer kun utføres av ansatte på avdeling vann i Eidsvoll kommune.

I sakfremlegget kommer det frem at administrasjonen er kjent med at det har vært lekkasjer og skader i kummer i forbindelse med islegging.

Forskriftsmessig tapping til islegging av baner forutsetter et dedikert tappepunkt, samt vannmåler. En slik løsning er etablert ved Feiring skole.

Totalkostnad: 600.000 kroner

Administrasjonen har gjort en kartlegging som viser at det er behov for slike påkoblingspunkter ved
resterende barneskoler i kommunen, samt Råholtbråtan barnehage, Myhrer stadion og i Sundet.

Det anslås en kostnad på rundt 60.000 pr. punkt eks. mva. Det er snakk om 10 punkter totalt, med en samlet kostnad på 600.000 kroner.

Beløpet finansieres ved å benytte midler fra covid-19 krisefond.

Formannskapet anbefalte i møte 26. oktober å gjennomføre denne investeringen. Kommunestyret fulgte anbefalingen i sitt møte 2. november.

Vedtaket sier ikke noe om når dette skal være gjennomført.

Formannskapet ber i tillegg om egen sak om mulighet for et påkoblingspunkt ved
lekeplassen/«fotballbanen» på Skytterseterfeltet på Dal.

Ved Vilberg skole er det laget skøytebane hver vinter. Skøytebaner til allmenn bruk er god folkehelse og et populært tilbud til små og store vinterstid.

Flere artikler fra ieidsvoll