Mulig utvidelse av nye Vilberg barneskole

Nye Vilberg skole er vedtatt bygget som en 3-parallell skole. Formannskapet i Eidsvoll skal tirsdag 30. november vurdere om den bør utvides til en 4-parallell. Kommunestyret behandler saken 14. desember.

Begrepet paralleller beskriver hvor mange klasser skolen har pr. trinn.

Saksfremlegget viser at skolen kan være for liten allerede fra skoleåret 2025/2026. Det påpekes også at dette er usikre prognoser, basert på antatt boligvekst innenfor skolekretsen.

Saken legges i formannskapet frem uten noen klar tilrådning, men med to alternativer:

Alternativ 1: Vilberg skole bygges ut som en fullverdig 4-parallell. Budsjettrammen økes med kr. 38.595.000,- og innarbeides i handlingsplan for 2023-2026. Alternativet medfører økte finansieringskostnader i handlingsplanen på cirka 1,4 millioner fra og med 2024. Dersom alternativet skal realiseres må det vedtas så snart som mulig og senest i kommunestyret 01.02.22, da vedståelsesfristen på tilbudet til HENT løper til og med 02.02.22.

Alternativ 2: Nye Vilberg barneskole bygges som en 3-parallell, slik som planlagt. Utvidelse til 4-paralleller og eventuell utvidelse tas på et senere tidspunkt, forutsatt økt elevtall.

Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte. Formannskapsmøtet sendes på Eidsvoll kommunes nett-TV.

Kommunen står overfor store investeringer de nærmeste årene og økonomien er allerede svært presset.

Fra saksfremlegget
Nåværende Vilberg skole i Eidsvoll.

Vedtatt bygget som 3-parallell

Nye Vilberg skole er vedtatt bygget som en 3-parallell skole.

I saksfremlegget heter det at prosjektet er forberedt for en utvidelse til 4-parallell med desentraliserte lærerarbeidsplasser. Disse kan enkelt omgjøres til et fjerde klasserom på hvert trinn.

Prognosene i rapporten fra Skolestrukturutvalget viser at nye Vilberg skole vil ha for få klasserom allerede fra skoleåret 2025/2026. Norconsult bygger på en høy utbyggingstakt i det området som er regulert til boligformål innenfor skolekretsen, men det vil naturlig nok være knyttet usikkerhet til slike prognoser. Boligutbyggingen vil påvirkes av markedsforholdene. Administrasjonen vil derfor påpeke at faktisk utbyggingstakt naturligvis vil være usikker.

(…)

Dersom prognosen fra skolestrukturutvalget legges til grunn, med en forventet økt vekst i elevtallet, vil det være behov for å utvide skolen med ca. 750 m2. Fordelene ved å bygge ut til en 4-parallell skole som en del av det pågående byggeprosjektet, er mange. Man vil unngå å måtte etablere en ny prosjektorganisasjon, drift- og riggkostnader vil reduseres og ulempene ved full skoledrift sammen med rivning og bygging unngås. Totalt sett vil en utvidelse på et senere tidspunkt ligge vesentlig høyere i kostnad enn dersom den gjennomføres som en del av det påbegynte prosjektet.

(…)

Dersom usikkerheten i prognosen legges til grunn, kan det argumenteres for at skolen bygges som planlagt, det vil si som en 3-parallell skole. Kommunen står overfor store investeringer de nærmeste årene og økonomien er allerede svært presset. Dersom investeringer kan skyves ut i tid, vil det avhjelpe situasjonen og bidra til et større handlingsrom på kort sikt.

Kommunedirektørens innstilling: Saken legges frem til orientering. Beslutning bør foretas innen 01.02.2022.

Saksliste formannskapet: Barnehage, toaletter i Sundet og salg av skog

Det står flere saker på formannskapets sakskart tirsdag, blant annet disse:

Utredning av området Brensmork og alternativer for barnehageutbygging: Kommunedirektørens innstilling: 1. Utbygging i Trolldalen legges inn med oppstarts midler i 2022, og erstatter barnehage i Ås området. Budsjettet nedjusteres fra kr 105 mill. til kr 100 mill. 2. Utbygging Vilberg gjennomføres som tidligere vedtatt. 3. Ankertunet flyttes frem med oppstarts midler i 2022. Saksutredning:

Fjerde runde med utdeling fra kommunalt krisefond covid-19 til lag, foreninger og kultur

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017 – 2027. Rullering av Handlingsplan 2021.

Tilskuddsordning til lokalt næringsliv i Eidsvoll kommune: 3. tildeling gjennom statlig ordning til enkeltpersonforetak Kommunedirektørens innstilling: Formannskapet fordeler restmidlene i 3. tildeling gjennom statlig ordning.

Anmonding om bosetting av flykninger 2022: I brev datert 11.11.2021 anmoder IMDI Eidsvoll kommune om å bosette 22 flyktninger i 2022. I tillegg ber IMDI kommunen om å angi hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året. Kommunedirektørens innstilling: Eidsvoll kommune bosettinger 15 flyktninger i 2022 i tråd med Handlingsplan 2021-2024 og kommunedirektørens grunnlagsdokument.

Salg av skog i Feiring: Saken gjelder oppfyllelsen av kommunestyrevedtak om salg av skog. Vedtaket lyder: I PS 95/19 ble finansiering vedtatt for perioden 2021-2023 med 1 mill. i årlig inntekt. Skogteiger som ikke lar seg drive rasjonelt selges til tilgrensende eiendommer, budrunde. Kommunestyret har vedtatt å selge skog for 1 million i året. Kommunedirektørens innstilling: Det anbefales å selge de syv skogteigene i Sør-Feiring.

Valg av løsning – toalettanlegg i Cecilie Thoresens park, Sundet: I PS 21/89 vedtok kommunestyret å etablere toalettbygg og tømmestasjon for båter i Sundet. Det skal monteres funksjonell vannkran for eventuell sprøyting av skøytebane, vanning av vegetasjon m.v.

For å ivareta prosjektets totalramme på 3 mill., ble det spesifisert at skisseprosjektløsningen skulle koste omtrent 2 mill eks. mva. å oppføre. Ny kostnadskalkyle beskriver en totalkostnad for skisseprosjektløsningen på 5 mill. Videre undersøkelser viser også at det tidligst vil være mulig å ha dette alternativet klart til sommersesongen 2023.

Administrasjonen har med bakgrunn i dette innhentet tilbud på en prefabrikert løsning som ivaretar kommunestyrets vedtak om etablering av toalettanlegg, men hvor de rekreasjonsmessige elementene er utelatt. Det anses som realistisk å kunne ha en prefabrikert løsning klar til sommersesongen 2022 innenfor vedtatt budsjett på 3 mill.

Saken fremmes uten innstilling. 

Flere artikler fra ieidsvoll